alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

KAKOVOST

SPLOŠNO

Zagotavljanje kakovosti

Alpmetal & Co ima dolgoletno tradicijo pri zagotavljanju najvišje kakovosti izdelkov in procesov. Kakovost obvladujemo skladno s smernicami veljavnih verzij standardov ISO 9001, IATF 16949 in dodatnimi posebnimi zahtevami naših strank. Strategija »nič napak«, redno izobraževanje zaposlenih in vedno večje zahteve naših strank, nas vodijo v nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema kakovosti. Za zagotavljanje kakovosti smo opremljeni z merili, ki so pri naši proizvodnji potrebni za doseganje standardov avtomobilske industrije:

Spektralna analiza vhodnega materiala

Spektrometer nam omogoča hitro kemijsko analizo aluminijevih zlitin, kar je pomemben element pri zagotavljanju kakovosti. Kemijska sestava materiala lahko bistveno vpliva na njegove mehanske lastnosti, ter njegovo obnašanje v nadaljevanju procesa. Spektrografska analiza lahko enostavno in hitro pokaže ali analizirani material ustreza zahtevam kemijske sestave.

Spektralna analiza

Spektralna analiza

RTG analiza

Z RTG strojem lahko enostavno in hitro preverjamo delovanje in stabilnost procesa tekom proizvodnje kosov. Hitra zaznava morebitnih defektov in ne-destruktivno preizkušanje sta pomembna za zagotavljanje visoke stopnje kakovosti.

RTG analiza

RTG analiza

Preizkusi tesnosti

Ponujamo tudi možnost izvajanja preizkusov tesnosti ulitkov in obdelancev glede na tehnične specifikacije ter zahteve risb.

Preizkusi tesnosti

2D in 3D merilni sistem

V sodobno urejeni in klimatizirani merilnici, z visoko zmogljivimi 3D merilnimi stroji zagotavljamo optimalno in ponovljivo kontrolo izdelkov. Meritve izvajamo s pomočjo programske opreme PC-DMIS.

2D in 3D merilni sistem

2D in 3D merilni sistem

Optični merilni mikroskop

Z avtomatskim optičnim merilnim mikroskopom zagotavljamo hitre in enostavne meritve najmanjših delov ter različnih geometrijskih oblik.

Optični merilni mikroskop

Optični merilni mikroskop

Pomična merila, višinomeri, mikrometri, merilec hrapavosti in ostala merilna oprema

Redno kalibrirana in preizkušena merilna oprema s katero zagotavljamo kakovost in mersko ustreznost kosov tekom celotnega procesa v proizvodnji.

KAKOVOST IN CILJI KAKOVOSTI

Politika kakovosti

Vodstvo in zaposleni v podjetju ALPMETAL & CO d.o.o. uporabljamo sprejeto politiko kakovosti kot način izboljševanja sistema vodenja kakovosti. Zavezujemo se, da bomo delovali skladno z zahtevami standarda IATF 16949.

Politika kakovosti našega podjetja je:

 • Biti brez napak & »Zanesljiv partner naših kupcev in zaposlenih«.
 • Izpolnitev in preseganje kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj.
 • Nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema kakovosti.
 • Povečevanje zadovoljstva zaposlenih.
 • Inovacijska in stroškovna ozaveščenost zaposlenih.
 • Učinkovitost procesov in skladnost naših izdelkov z zahtevami.
 • Vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji.
 • Delovanje v skladu s pričakovanji družbenega okolja.

CERTIFIKATI

Certifikacija

Kakovost obvladujemo skladno s smernicami veljavnih verzij standardov ISO 9001 in IATF 16949 ter dodatnimi zahtevami strank. Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti smo opremljeni z vsemi merili, ki so pri naši proizvodnji potrebni za doseganje standardov avtomobilske industrije.

Certifikat ISO9001

Certifikat Meroslovne odličnosti

SIQ certifikat

Certifikat IATF16949


Podjetje Alpmetal & CO, d.o.o., Selca je pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - Vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KAKOVOST ZA DOBAVITELJE

Smernice kakovosti za dobavitelje

Naše stranke od nas pričakujejo, da bomo izpolnili ali celo presegli njihova pričakovanja. Za izpolnitev teh pričakovanj potrebujemo konkurenčne, zanesljive in kakovostne dobavitelje, predane skupnim ciljem. Želimo graditi na vzajemnih odnosih med dobavitelji ter strankami, kjer sta stranka in dobavitelj obravnavana kot partnerja, ki si zaupata in se podpirata. Dolžnost dobaviteljev v celotni dobavni verigi je, da dobavljamo izdelke brez napak. Da bi skupaj tlakovali pot k čim boljšim rezultatom, Alpmetal & CO podaja naslednje smernice kakovosti za svoje dobavitelje.

Alpmetal & CO smatra, da je poslovanje z dobavitelji zaupno in se tako poslovanje smatra kot poslovna skrivnost. Prav tako so zaupne tudi vse informacije in dokumentacija, ki so v takšnem poslovnem razmerju nastale. Zaupnost ostane tudi po končanem poslovnem razmerju med Alpmetal & Co in dobaviteljem. Vse zahteve, ki jih Alpmetal & CO prenaša do svojih dobaviteljev, morajo le-ti prenašati po hierarhiji navzdol do svojih poddobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev s katerimi sodelujejo. To obvezo dobavitelj potrdi z Dogovorom o varovanju zaupnih podatkov, ki jo prejme ob povpraševanju. Namenski dokument mora dobavitelj podpisati in vrniti Alpmetal & CO.

Z izstavitvijo ponudbe ali s podpisom nabavne pogodbe se dobavitelj obvezuje upoštevati in se ravnati po smernicah za kakovost. Ob prejemu naročila ali v primeru podpisa pogodbe, dobavitelj to obvezo potrdi z podpisom Dogovora o kakovosti, ki ga prejme ob naročilu.

Postopek izbire dobaviteljev obsega naslednje:

 • po potrebi z izvedbo ocene tveganja v zvezi z izbranimi dobavitelji, njihovo sposobnostjo zagotavljanja kakovosti nabavljenih izdelkov in storitev ter njihovo sposobnostjo dobave in izvedbe storitev,
 • oceno ustreznosti in kakovosti nabavljenih izdelkov in storitev (vhodna kontrola, vzorčenje, informacije iz ostalih virov).

Dobaviteljeve sposobnosti in zmožnosti izpolnjevanja zahtev Alpmetal & CO so glavno vodilo pri preliminarnem izboru dobavitelja. V tej fazi se razvrsti potencialne dobavitelje glede na njihovo sposobnost izpolnjevanja zahtev.

Zahteve za kakovost dobavitelja se določijo tudi glede na blago ali storitev, ki ga podjetje nabavlja. Za vsako skupino proizvodov se določi metode in kriterije za odobritev. Določi se tudi minimalne kriterije, na podlagi katerih se izbere dobavitelje. Nabava je mogoča le, če dobavitelji določene kriterije izpolnjujejo.

Minimalni kriteriji, na podlagi katerih se izbere dobavitelje so:

 • Minimalno certificiranje po veljavni verziji standarda ISO 9001,
 • Prisotnost v avtomobilski industriji ali drugi podobni industriji, reference,
 • Morebitno utečeno sodelovanje,
 • Ocena tveganja, pregled finančne stabilnosti dobavitelja, mnenja drugih strank.

Če gre za nabavo blaga ali naročilo storitve, ki bistveno ne vpliva na kakovost izdelkov podjetja Alpmetal & CO, se kriterije kakovosti ustrezno zniža. Smernice za kakovost veljajo za vse dobavitelje, razen če to ni drugače določeno ali dogovorjeno.

Dodatna merila za izbiro dobaviteljev, ki jih po potrebi upoštevamo, vključujejo naslednje:

 • obseg dobaviteljeve dejavnosti na področju avtomobilske dejavnosti,
 • dobaviteljeva finančna stabilnost,
 • kompleksnost kupljenih izdelkov, materialov in storitev,
 • zmožnost izpolnjevanja zahtev glede nivoja tehnologije,
 • zadostnost razpoložljivih virov, ki jih ima na voljo dobavitelj,
 • proizvodne zmogljivosti,
 • sposobnost upravljanja sprememb,
 • sposobnost načrtovanja in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja, kar pomeni, da so pripravljeni na nepredvidljive dogodke,
 • ustreznost logističnih procesov.

V primeru, da Alpmetal & CO to zahteva, mora dobavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora urejen in vzdrževan arhiv tehnične dokumentacije,
 • imeti mora urejen nadzor nad svojimi dobavitelji in vhodnimi materiali,
 • nove materiale mora vzorčiti, potrjevati in jih ustrezno skladiščiti,
 • imeti mora izdelano tehnološko kontrolno dokumentacijo in jo v proizvodnji uporabljati,
 • razpolagati mora z ustreznimi in dokazano sposobnimi delovnimi sredstvi,
 • razpolagati mora z merilnimi sredstvi, ki so potrebna za zagotavljanje kakovosti proizvoda, merilna sredstva morajo biti metrološko nadzorovana,
 • izvajati mora nadzor kakovosti na operacijah proizvodnega procesa in voditi zapise o kakovosti,
 • v proizvodnji mora uporabljati ustrezen način označevanja proizvodov po operacijah tehnološkega postopka,
 • na koncu proizvodnega procesa mora izvajati nadzor kakovosti proizvodov pred odpremo,
 • zagotoviti mora tako delovno okolje, v katerem se odvija delovni proces, da bo to ustrezalo pogojem, ki jih terja kakovost izdelka.

Dobavitelj, ki ustreza kriterijem Alpmetal & CO in izpolnjuje vse pogoje, postane odobren dobavitelj in je uvrščen na Listo odobrenih dobaviteljev.

Zavezanost dobavitelja, da dobavlja proizvode skladne z zahtevami kakovosti, mora biti zagotovljena z izvajanjem sodobnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti, ki vključuje načelo »nič neskladnosti« v razvojnem, proizvodnem in vseh ostalih procesih. Poudarek mora biti na preventivnih metodah in ne na metodah odkrivanja neskladnosti. Alpmetal & CO zahteva, da dobavitelji vzpostavijo, izvajajo in certificirajo sistem vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam veljavne verzije ISO 9001 oziroma priporoča veljavna verzija standarda IATF 16949. V kolikor dobavitelj nima ustreznega certifikata, mora pridobiti soglasje Alpmetal & CO. V primerih, ko Alpmetal & CO zahteva presojo sistema vodenja kakovosti pri dobavitelju, je le-ta dolžan omogočiti tako presojo. Isto velja tudi za presojo njegovih poddobaviteljev.

Dobavitelj je dolžan vso prejeto dokumentacijo ustrezno arhivirati in vzdrževati. V ta namen mora voditi evidenco prejete dokumentacije in evidenco vseh sprememb. Tehnična vprašanja mora reševati z vednostjo nabave Alpmetal & CO. Dobavitelju dano tehnično dokumentacijo lahko spreminja le Alpmetal & CO po predpisanem postopku.

Zahteve, ki jih Alpmetal & CO postavlja do svojih dobaviteljev, morajo le-ti prenašati do svojih dobaviteljev. Vsi proizvajalci vključeni v proizvodno - nabavno verigo morajo pri svojem delu uporabljati ustrezne sisteme vodenja kakovosti, saj je edino tako mogoče zagotoviti kakovost končnega proizvoda.

Alpmetal & CO je zakonit lastnik posebnih orodij, naprav in meril, ki so bila dana dobavitelju v uporabo. Dobavitelj jih pod nobenim pogojem ne sme uporabljati za proizvodnjo proizvodov za tretje osebe, razen če to Alpmetal & CO izjemoma odobri.

Zavezanost dobavitelja, da dobavlja proizvode skladne z zahtevami kakovosti, mora biti zagotovljena z izvajanjem sodobnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti, ki vključuje načelo »nič neskladnosti« v razvojnem, proizvodnem in vseh ostalih procesih. Poudarek mora biti na preventivnih metodah in ne na metodah odkrivanja neskladnosti.

Alpmetal & CO lahko po potrebi izvede tudi lastno presojo sistema vodenja kakovosti pri potencialnem dobavitelju s predhodno najavo. Alpmetal & CO pošlje dobavitelju skupno oceno na kateri so navedene ugotovljene neskladnosti. Dobavitelj je dolžan pripraviti plan korektivnih ukrepov in ga do dogovorjenega roka vrniti presojevalcu. Alpmetal & CO ima pravico, da preveri učinkovitost izvedenih korektivnih ukrepov kadarkoli.

Dobavitelj mora na zahtevo Alpmetal & CO za osvajanje novih proizvodov izdelati plan projekta. Ta mora vsebovati elemente vnaprejšnjega načrtovanja kakovosti proizvoda (APQP), časovni načrt, pregled aktivnosti, kontrolne točke, ciljne datume in seznam odgovornih oseb. Namen plana je zagotoviti izpolnjevanje zahtev kakovosti glede proizvoda in pravočasnost uresničitve projekta.

Dobavitelj mora izdelati FMEA procesa (PFMEA) za vse dele, ki so predmet rednih dobav Alpmetal & CO. Kadar je dobavitelj odgovoren tudi za načrtovanje izdelka, mora pripraviti FMEA konstrukcije (DFMEA). FMEA je lahko izdelan za družine kosov, kjer se uporabljajo isti procesi, skupna orodja in isti načrt nadzora. Družine morajo biti jasno opredeljene v seznamu.

Ključne karakteristike ali lastnosti proizvoda, ki so tesno povezane z vidiki varnosti, zakonske regulative in kakovosti proizvoda, so navedene ali označene na risbi s simboli. Minimalna zahtevana sposobnost procesa za vsako ključno karakteristiko je Cpk > 1,33. V kolikor se za ključne karakteristike ne dosega zahtevana sposobnost procesa Cpk, mora dobavitelj za te karakteristike izvajati stoodstotno (100 %) kontrolo oziroma uvesti ustrezne druge principe za doseganje zahtevane kakovosti (POKA YOKE, ipd.). V vseh primerih Alpmetal & CO pričakuje zasledovanje »načela nič napak« pri vseh dobavah.

Zadnjo veljavno verzijo navodil AIAG, to je APQP z navodili za kontrolni plan, je treba uporabiti kot osnovo za razvoj in vzdrževanje kontrolnega plana (npr. prototip, pred-serija, proizvodnja). Alpmetal & CO si pridržuje pravico odobritve kontrolnih planov dobavitelja. Dobavitelj mora izdelati kontrolne plane za vse proizvode ali družine izdelkov. Plani za posamezne družine se lahko uporabijo za proizvode s skupnimi ali enakimi procesi. Pri produktnih in procesnih kontrolah, se je potrebno osredotočiti na preprečevanje namesto odkrivanje napak in popravke. Posebno pozornost je potrebno nameniti ugotavljanju vhodnih kontrolnih karakteristik. Predlagana popravila ali predelave proizvodov opredeljene v kontrolnem planu je potrebno predložiti v odobritev Alpmetal & CO kot del začetka PPAP ali prek poznejšega zahtevka dobavitelja o spremembi ali predložitvi PPAP. Popravljen ali predelan proizvod je potrebno ponovno pregledati skladno z zahtevami, določenimi v kontrolnem planu ter ustrezno dokumentirati.

Dobavitelj mora obvladovati svoj delovni proces glede na podane zahteve z namenom zagotovitve skladne kakovosti. Zato izdela in vzdržuje tehnološko, kontrolno in drugo potrebno dokumentacijo, za uporabo na posameznih operacijah proizvodnega procesa. Del te dokumentacije skozi PPAP postopek preveri tudi Alpmetal & CO. Prav tako je dobavitelj dolžan uporabljati statistična orodja za obvladovanje procesov z izvajanjem potrebnih korektivnih ukrepov. Dobavitelj je dolžan zagotoviti vso, s kontrolnim planom predvideno merilno in preizkusno opremo. Rezultate meritev za vsako operacijo posebej in na končnem proizvodu mora dobavitelj zapisovati, Alpmetal & CO pa ima pravico vpogleda vanje. Na zahtevo Alpmetal & CO mora dobavitelj ob vsaki dobavi dostaviti meritve izhodne kontrole (končne kontrole). Zapise mora dobavitelj hraniti vsaj deset (10) let za običajne in petnajst (15) let za izdelke z varnostnimi karakteristikami. To velja tudi po prekinitvi naročil.

Pred odpremo je dobavitelj dolžan še enkrat preveriti skladnost proizvoda glede na predpisane zahteve. Ta kontrola mora biti, kot obvezna operacija proizvodnega procesa, vključena v dokumente kakovosti.

Alpmetal & CO se za vrsto embalaže, način pakiranja in način označevanja embalažnih enot dogovori z dobaviteljem še pred podpisom pogodbe. Sklenjen dogovor velja za posamezen proizvod.

Tudi za vrsto in način transporta izdelkov se mora dobavitelj dogovoriti z Alpmetal & CO. Dogovor je sestavni del nabavne pogodbe oz. izdanega naročila. Pri tem je treba upoštevati transportne zahteve in posebnosti proizvodov, ki jih prevažamo.

Alpmetal & CO naroča blago in storitve z dvema vrstama nabavnih naročil:

 • naročilnica za enkraten nakup,
 • fiksna naročilnica s planom dobav / odpoklici za več tednov, v primeru kontinuiranih nakupov.

Dobava naročenih količin se vrši v skladišče Alpmetal & CO skladno z dogovorjeno pariteto iz nabavne pogodbe ali naročila. V okviru metode naročanja z odpoklici, so dobavni roki in način dobave za dobavitelja obvezujoči in ne dovoljujejo zamud oziroma predčasnih dobav. Alpmetal & CO ima pravico, da na stroške dobavitelja zavrne ali skladišči proizvode dobavljene pred dogovorjenim rokom.

V primeru zamude pri dobavi (razen v primeru višje sile) ima Alpmetal & CO pravico:

 • zahtevati od dobavitelja celotno ali delno dobavo ter ga bremeniti za nastale stroške odprave posledic neskladnih dobav, če ni drugače dogovorjeno,
 • na stroške dobavitelja naročiti proizvode pri drugem proizvajalcu.

V primeru višje sile se morata Alpmetal & CO in dobavitelj posebej dogovoriti o novih dobavnih pogojih. Osnova za tak dogovor je pisno dobaviteljevo sporočilo Alpmetal & CO o neizvedljivosti dobav v prvotno dogovorjenem roku.

Načrtovanje kakovosti je bistvenega pomena za njeno zagotavljanje, nenehno izboljševanje, preprečevanje pojava neskladnosti in optimizacijo procesa. PPAP (Postopek potrditve prvih vzorcev) je postopek, ki omogoča, da prične dobavitelj s proizvodnjo izdelkov na način, ki preprečuje vsakršno tveganje in jamči dolgoročno zagotavljanje kakovosti.

Alpmetal & CO od dobavitelja zahteva pisne dokaze za izvedbo tega preverjanja. Uspešen zaključek PPAP postopka in njegova potrditev s strani Alpmetal & CO je pogoj za pričetek rednih dobav. Zahtevan nivo predložitve PPAP je nivo 3 definiran v PPAP AIAG Priročniku, razen če ni drugače dogovorjeno.

Dobavitelj mora obvestiti Alpmetal & CO pred vsako spremembo izdelka, procesa ali proizvodne lokacije. Na osnovi obvestila in potrditve predlagane spremembe s strani predstavnika Alpmetal & CO ter po implementaciji spremembe, je potrebna predložitev PPAP, razen če ni drugače določeno.

Alpmetal & CO zahteva, da so vsi proizvodi, ki jih dobi od dobaviteljev skladni z zahtevami kakovosti. Vsak prejet neskladen proizvod bo zato zavrnjen. Za vse posredne in neposredne stroške, ki bodo zaradi tega nastali, ima Alpmetal & CO pravico bremeniti dobavitelja.

Stroški, ki izhajajo iz dodatnih aktivnosti ali nastalih dogodkov so na primer:

 • stroški transporta in rokovanja,
 • stroški sortiranja,
 • stroški dodelave,
 • stroški zastojev v proizvodnji,
 • stroški izpada prodaje,
 • administrativni stroški,
 • drugi stroški po predložitvi ustreznih dokumentov.

V primeru neskladnosti na dobavljenem blagu Alpmetal & CO zadrži plačilo, pripravi obračun vseh nastalih stroškov in dobavitelju izstavi fakturo. V primeru skritih neskladnosti na nabavljenem blagu, ki jih ugotovi šele stranka Alpmetal & CO-a, ima Alpmetal & CO pravico dobavitelju zaračunati vse nastale posredne in neposredne stroške (zamenjave proizvodov doma in pri strankah, odpoklic, ipd.).

Alpmetal & CO sproži reklamacijski postopek, ko ugotovi neskladnost dobave glede na dogovorjene zahteve. V takšnem primeru dobavitelju pošlje Reklamacijski zapisnik.

Dobavitelj mora v 24 urah po prejemu podati takojšnje in učinkovito ukrepanje za odpravo vzrokov nastanka neskladnosti in preprečitve njegove ponovitve. Če dobavitelj odstopanja nemudoma ne odpravi, ima Alpmetal & CO po lastni izbiri pravico, da odstopanje odpravi sam ali s pomočjo tretje osebe. Vse nastale stroške nosi dobavitelj. Dobavitelj je dolžan Alpmetal & CO tudi poravnati vso nastalo škodo. Reklamacije se obravnavajo v skladu s postopkom 8D, ki ga mora dobavitelj dosledno izpolnjevati in mu slediti z ustreznimi ukrepi.

Alpmetal & CO zahteva, da po potrditvi proizvoda dobavitelj ne izvaja nobenih sprememb. To velja za tehnične zahteve, dokumentacijo, lastne nabavne vire, tehnologijo, proces, lokacijo proizvodnje. Vse navedeno dobavitelj lahko spremeni le po predhodnem soglasju z Alpmetal & CO.

Namen ocenjevanja in razvoja dobaviteljev je spremljati in spodbujati dobavitelje k doseganju odličnosti poslovanja in izpolnjevanju vseh zahtev Alpmetal & CO. Z ocenjevanjem dobav stalno nadziramo kakovost nabavljenega blaga in storitev za potrebe proizvodnje. Zbrani podatki so v pomoč pri odločitvah o izbiri in izvajanju korektivnih ukrepov pri dobavitelju. Alpmetal & CO dobavitelje informirana o nivoju kakovosti blaga in storitev.

Alpmetal & CO ocenjuje tudi tveganja za posameznega dobavitelja, ki jih prepozna.

Nenehne izboljšave Alpmetal & CO pričakuje od svojih dobaviteljev, da zasledujejo načela poslovne odličnosti in nenehnih izboljšav na vseh področjih poslovanja.

Od svojih dobaviteljev izdelkov in storitev po potrebi, oziroma na podlagi ocene tveganja, zahtevamo, da vzpostavijo, izvajajo in izboljšujejo svoj sistem kakovosti in se, v kolikor je to možno, certificirajo glede na zahteve veljavne verzije standarda ISO 9001.

Če naše stranke ne določijo drugače, potem od naših dobaviteljev postopoma zahtevamo naslednje:

 • da so skladni z zahtevami veljavne verzije standarda ISO 9001 na osnovi ugotovitev presoj druge stranke (second party audit),
 • da se certificirajo pri akreditirani instituciji glede na zahteve veljavne verzije ISO 9001 (third party audit).
 • da dobavitelji izdelkov za avtomobilsko industrijo zadostijo minimalnim zahtevam po dokumentu: Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers Povezava

Ohranjanje konkurenčnosti na svetovnih trgih sili Alpmetal & CO v zniževanje cen svojih proizvodov. Za ohranitev konkurenčnosti, mora tako Alpmetal & CO kot njegovi dobavitelji uporabljati načrten pristop k znižanju stroškov in posledično prodajnih cen. Alpmetal & CO bo zniževala nabavne cene preko dolgoročnih pogodb z dobavitelji, primerjav dobaviteljev (benchmarking) in s preusmeritvijo naročil k cenejšim dobaviteljem. Alpmetal & CO verjame, da lahko dobavitelji razvijejo proces stalnega zniževanja stroškov z učinkovitim in uspešnim uvajanjem programov izboljševanja kakovosti, sočasnim razvojem in tehnikami analize vrednosti.

16. julija 2010 je Kongres sprejel reformo Dodd-Frank Wall Street in Zakon o Varstvu potrošnikov ("Zakon Dodd-Frank"). 22. avgusta 2012 pa je US Securities in Exchange Commission ("SEC") določila pravila, ki od podjetij zahtevajo, da predložijo letno poročilo glede izvora nekaterih snovi, določenih kot "Conflict minerals" v svojih izdelkih. "Conflict minerals" so trenutno zlato, kositer, tantal in volfram (derivati kaserit, columbite-Tantalit in volframit). Označeni so kot "3TG." Ta določba zakona Dodd-Frank je prizadevanje za uresničenje humanitarnega cilja z namenom končanja nasilnih konfliktov v Demokratični republiki Kongo (v nadaljevanju »DR Kongo") in sosednji regiji (Angola, Burundi, Srednjeafriška republika, Republika Kongo, Ruanda, Južni Sudan, Tanzanija , Uganda in Zambija), ki so bili delno financirani s trgovino z nekaterimi minerali, znanimi kot "Conflict minerals". Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev zahteva, da je potrebno ravnati v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami in je zato potrebno izvesti skrben pregled nad "Conflict minerals", in razkriti morebitno uporabo "Conflict minerals" v dobavni verigi, ki izvirajo iz Demokratične republike Kongo (DRK) in sosednjih držav. Kot dobavitelj Alpmetal & CO se boste morali odzvati na zahteve po informacijah zahtevanih s strani Alpmetal & CO -a v zvezi z uporabo "Conflict minerals" (kositer, volfram, tantal in zlato) v svojih izdelkih, vključno z informacijami o "Conflict minerals", ki so reciklirani ali uničeni. Da bi odgovorili na zahtevo Alpmetal & CO, boste morali te informacije pridobiti od svojih dobaviteljev po dobavni verigi. Kot posledica te zahteve, Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev zahteva naslednje:

 • Da je dobavitelj v skladu z reformo Dodd-Frank Wall Street in Zakona o Varstvu potrošnikov ("Zakon Dodd-Frank"). Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: www.aiag.org
 • Da izpolni predlogo obrazca za Conflict Minerals, ki je na voljo tudi na naslednji povezavi: Povezava
 • Da vrne izpolnjen obrazec v oddelek nabave Alpmetal & CO.

Dobavitelj mora pripraviti plan za izpolnjevanje zahtev Alpmetal & CO v primeru morebitnih izrednih razmer, kot so komunalne motnje, pomanjkanje delovne sile, odpoved ključne opreme. Ko dobavitelj ve vnaprej, da bo prišlo do motenj v proizvodnji, mora obvestiti Alpmetal & CO (nabavo in logistiko vsaj 24 ur, če je le mogoče, pred to prekinitvijo. Vzrok problema mora biti pojasnjen in sprejeti morajo biti takojšnji ukrepi za zagotovitev nemotenih dobav Alpmetal & CO. Proizvodne prekinitve lahko vključujejo (vendar niso omejeni na) naravne nesreče, politične nemire, vojne, zmogljivosti, težave s kakovostjo, delavske stavke ali drugih dogodki, ki preprečujejo dobavitelju izpolnitev potrebnih zmogljivosti. Dobavitelj mora posredovati Alpmetal & CO plan s takojšnjimi in dolgoročnimi ukrepi za okrevanje in delovanje v smeri zmanjševanja vpliva na Alpmetal & CO.

Poleg vseh veljavnih zakonov in predpisov mora dobavitelj spoštovati tudi dolžnosti družbene odgovornosti (Splošna deklaracija o človekovih pravicah – UDHR, Mednarodna organizacija za delo (ILO), ipd.). Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev zahteva, da ravnajo v skladu s Kodeksom ravnanja za dobavitelje.

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Kodeks ravnanja in etični kodeks

V podjetju ALPMETAL & CO delujemo družbeno odgovorno. V zvezi s tem smo sprejeli Kodeks ravnanja in etični kodeks podjetja ter Kodeks ravnanja za dobavitelje.

Kodeksa obsegata temeljna etična načela, pravila poslovnega ravnanja in ostala pravila v zvezi z otroškim delom, delom mladih delavcev in nosečnic ter zaščito žvižgačev.

Namenjena sta zaposlenim, dobaviteljem in ostalim poslovnim partnerjem podjetja Alpmetal & CO.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj

Obstoj našega podjetja ni osamljen. Je del večjega sistema ljudi, vrednot, drugih organizacij in narave. Družbena odgovornost podjetja je, da svetu vračamo tako, kot le-ta daje nam. V ta namen smo sprejeli Politiko družbene odgovornosti - Corporate social responsibility company policy.

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost podjetij sta v današnjem poslovnem svetu vse pomembnejša. Sta predpogoj uspešnega dolgoročnega poslovanja in razvoja tako podjetij kot okolja, v katerem delujejo.
Alpmetal & CO letno pripravlja poročilo (Sustainability report) v katerem sledi svojemu napredku na področju trajnostnega razvoja podjetja.

ČLOVEKOVE PRAVICE

Podjetje v okviru procesov poudarja pravice nediskriminacije, enakosti spolov, svobodo združevanja, kolektivnega pogajanja, prepoved otroškega dela kot prisilno ali obvezno delo ter domorodne pravice.

Podjetje se zavzema za poštene in pravične delovne pogoje po vsem svetu ter kot pomembne šteje konvencije in priporočila nacionalnih in mednarodnih organizacij, kot sta "Globalni dogovor Združenih narodov" in "Vodilna načela ZN o poslovnih in človekovih pravicah". Zato tudi od naših poslovnih partnerjev pričakujemo, da bodo spoštovali enaka načela.

LJUDJE, ZAPOSLENI

V skladu z našo sprejeto politiko, vizijo in vrednotami podjetje podpira in vlaga v:

 • osebni in karierni razvoj zaposlenih,
 • zdravje in dobro počutje zaposlenih ter
 • motivacijo in usposobljenost zaposlenih.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

Podjetje skrbi za zdravje zaposlenih tako, da jim zagotavlja prijazno in ergonomsko delovno okolje.

SODELOVANJE Z ZAPOSLENIMI

Podjetje si prizadeva za pravilen in konstruktiven socialni dialog, ki na koncu vedno prinese skupne prednosti in koristi. Tako se spodbuja sodelovanje med zaposlenimi in delodajalcem, pri čemer se čim bolj upoštevajo spodbude in predlogi.

RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Pomembni elementi skrbi za zaposlene vključujejo nenehno izobraževanje osebja, s čimer se izboljša kakovost dela, izdelkov in storitev ter poveča zadovoljstvo zaposlenih.

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Učinkovitost in uspešnost podjetja, vključno s sistemom vodenja kakovosti, izboljšujemo z vključenostjo in sodelovanjem vsega našega osebja. V podjetju vsako leto spodbujamo vključenost in razvoj osebja z:

 • zagotavljanjem primernega usposabljanja in planiranjem kariere posameznika,
 • izboljševanjem delovnih pogojev, delovnih mest in opreme,
 • izražanjem priznanj in nagrajevanjem,
 • pospeševanjem odprtega, dvosmernega pretoka informacij,
 • merjenjem zadovoljstva zaposlenih.

ZAVAROVANJE ENAKOSTI

V celoti spoštujemo vse pravne norme na področju enakosti zaposlenih in ne dovoljujemo diskriminacije na podlagi njihovega spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v organizacijah, nacionalnega ali socialnega porekla, družine status, materialno stanje in spolno usmerjenost. Vsem so zagotovljene enake možnosti in obravnava glede zaposlovanja in vseh drugih elementov delovnih razmerij.

SKRB ZA ZAPOSLENE TUDI ZUNAJ DELOVNEGA MESTA

Zadovoljstvo zaposlenih s svojim delovnim mestom je odvisno tudi od načina preživljanja prostega časa, zato se občasno organizirajo družabna srečanja.

OKOLJSKA POLITIKA

Vodstvo in zaposleni v podjetju ALPMETAL & CO d.o.o., si na vsakodnevni ravni prizadevamo za ohranjanje okolja, ter da s svojo dejavnostjo čim manj obremenjujemo okolje.

Politika ravnanja z okoljem je sestavni del naše poslovne politike podjetja. Zavezujemo se, da bomo izpolnjevali vse formalne zahteve v povezavi z okoljem in delovali skladno z zahtevami standarda ISO 14001 ter stremeli k stalnemu izboljševanju svoje okoljske učinkovitosti z / s:

 • vzdrževanjem in nenehnim izboljševanjem sistema ravnanja z okoljem,
 • spremljanjem in izpolnjevanjem zahtev relevantne zakonodaje,
 • spodbujanjem okoljske ozaveščenosti z namenom, da zaposleni razumejo in se zavedajo svoje okoljske odgovornosti,
 • preprečevanjem onesnaževanja okolja,
 • pravilnim ravnanjem z odpadki,
 • uporabo okolju prijaznih tehnologij, v kolikor je v naši moči,
 • gospodarnim ravnanjem z energijo, vodo in ostalimi naravnimi viri (ohranjanje naravnih virov),
 • izborom primernih, okoljsko ozaveščenih, usposobljenih, preverjenih in kompetentnih zunanjih partnerjev,
 • seznanjanjem in posredovanjem okoljske politike vsem zaposlenim v podjetju ter osebam, ki delajo v našem imenu.

VARNO RAVNANJE S ŠKODLJIVIMI IN NEVARNIMI SNOVMI

Ravnanje z nevarnimi in škodljivimi snovmi zahteva posebno skrb in spoštovanje predpisov o varnem ravnanju. Posledično se takšne snovi uporabljajo manj pogosto.

DONACIJE

Podpiramo lokalno, regionalno in nacionalno okolje. Sponzoriramo organizacije in posameznike, s katerimi vzpostavljamo dolgoročna partnerstva, predvsem v športu, kulturi in izobraževanju. Z donacijami se hitro odzovemo na materialne in finančne potrebe zdravstvenih in humanitarnih ustanov. Poleg sponzorstva podjetje promovira tudi lokalne kulturne in druge dogodke.

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka