alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Splošni prodajni pogoji

1. Splošno

Splošni prodajni pogoji so sestavni del prodajnih poslov. Pogoje, ki odstopajo ali nasprotujejo splošnim prodajnim pogojem, se priznava le, v kolikor se z njimi pogodbeno, ali na kakršenkoli drug pisni način, Alpmetal & CO, d.o.o. Selca (v nadaljevanju Alpmetal & CO) izrecno strinja. Dobavni in nabavni pogoji kupcev so za Alpmetal & CO obvezujoči le v primeru, da so bili ob naročilu priloženi in se je Alpmetal & CO z njihovo vsebino izrecno strinjal.

2. Cene in plačilni pogoji

Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na potrditvi naročila. Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih računih. Za nepravočasno plačilo si Alpmetal & CO pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do dejanskega plačila.

3. Dobava blaga

Dobavni rok je naveden na potrditvi naročila. Alpmetal & CO si v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji, strojeloma ali drugih izrednih dogodkov pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov in sicer za čas trajanja izrednega dogodka. Kupec je dolžan blago prevzeti najkasneje v roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem, razen če je bil rok za prevzem blaga drugače pisno dogovorjen. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu blaga, preide odgovornost za morebitne poškodbe blaga ali zmanjšanje njegove vrednosti, na kupca.

4. Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last družbe Alpmetal & CO do popolnega poplačila. V primeru predelave, obdelave, spojitve ali pomešanja Alpmetal & CO ostane lastnik ustreznega deleža novo-oblikovanega blaga do dokončnega. V primeru nadaljnje prodaje kupec blaga vnaprej asignira vse terjatve, izvirajoče iz nadaljnje prodaje, na Alpmetal & CO, do dokončnega poplačila.

5. Odgovornost

Alpmetal & CO jamči, da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali kakovosti se zaveže nadomestiti oz. popraviti reklamirano blago. Za škodo zaradi izgube proizvodnje, izgube dobička, izgube poslovnega interesa ter stroške povezane z reševanjem reklamacije Alpmetal & CO ne odgovarja. V vsakem primeru je odgovornost omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

6. Ostale določbe

Alpmetal & CO je upravičen do popravka očitnih napak na prodajnih dokumentih (npr. pri tipkanju, računanju). Kupec sprejme te splošne prodajne pogoje s potrditvijo ponudbe, oziroma z izstavitvijo naročila.

7. Sodna pristojnost

Vsi morebitni spori, ki izhajajo iz medsebojnega pogodbenega razmerja se rešujejo sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno Okrožno sodišče v Kranju.

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka