alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

KODEKS RAVNANJA IN ETIČNI KODEKS

KODEKS RAVNANJA IN ETIČNI KODEKS

Kodeks ravnanja in etični kodeks

1. Namen in cilji

Alpmetal & CO, d.o.o., Selca (Alpmetal & CO) želi zagotavljati ohranitev svojega ugleda visoko profesionalnega, brezhibnega in iskrenega podjetja.

S temi pravili postavljamo načela vedenja in ravnanja, ki podpirajo naša prizadevanja za zagotavljanje:

 • pozitivnega ugleda podjetja med zaposlenimi, našimi strankami in partnerji ter splošno javnostjo;
 • trdnega zaupanja s strani vseh deležnikov v strokovnem, brezhibnem in poštenem delovanju vseh zaposlenih, tako tistih za nedoločen kot tistih za določen čas;
 • ustreznih odnosov s kupci naših proizvodov, poslovnimi partnerji in zaposlenimi.

2. Odgovornosti

Načela in pravila, določena v tem kodeksu, morajo upoštevati vsi zaposleni in vsi posamezniki, ki delujejo kot zastopniki podjetja Alpmetal & CO.

Kodeks, h kateremu nas ta pravila zavezujejo, so primarne smernice za ravnanje. Izrecne določbe spoštujemo dosledno, pri drugih pa delujemo skladno z duhom njihovih načel. Skladnost s Kodeksom ravnanja in etičnim kodeksom zagotavlja direktor podjetja Alpmetal & CO, tako da:

 • obvešča vse zaposlene, tj. stalno zaposlene, podizvajalce in druge zunanje sodelavce, o določilih tega kodeksa;
 • podpira in nadzoruje izvajanje določil tega kodeksa;
 • vodi evidence in poročila v povezavi z izvajanjem določil tega kodeksa. Za kršitev določil tega kodeksa je odgovoren direktor.

3. Načela ravnanja

Načela ravnanja pod točkami 3.1 do 3.5 so oblikovana v prvi osebi ednine. Izjave na takšen način izražajo predanost vsakega posameznega zaposlenega posameznim načelom.

3.1 Osnovna etična načela

 • Svoje delo in naloge opravljam brezhibno in skrbno.
 • Neprestano si prizadevam za povečanje zmogljivosti in krepitev ugleda Alpmetal & CO, s tem da tako v notranji kot zunanji komunikaciji posredujem dobre novice.
 • Svoje znanje in spretnosti uporabljam v dobro podjetja in posledično za našo blaginjo ter za promocijo varnosti in kakovosti.
 • Spoštujem veljavna splošna zakonska določila in specifična zakonska določila, ki veljajo za področja delovanja podjetja Alpmetal & CO.

3.2 podjetjano odgovorno ravnanje

Ravnam podjetjano odgovorno, s tem da:

 • svoje naloge izvajam natančno, zanesljivo in na takšen način, da varnost nikoli ni ogrožena;
 • svoje delo in zasluge vedno predstavljam z dostojanstvom in skromnostjo.

3.3 Poštenost delovanja

 • Svojega položaja v družbi nikoli ne izkoriščam v osebno korist, bodisi neposredno ali posredno;
 • Posebej sem pozoren na to, da ne ogrožam zaupanja v mojo presojo ali v izvajanje moje presoje na kakršenkoli način.
 • Obveznosti opravljam v skladu s svojimi pristojnostmi.
 • Z našimi strankami, dobavitelji proizvodov ali storitev, konkurenti ali drugimi nimam nikakršnih povezav, ki bi lahko vodile do navzkrižja interesov ali vplivale na odločitve ali ravnanja podjetja.

3.4 Razmerje z delodajalcem in strankami

 • Svoj poklic izvajam na takšen način, da delujem kot zaupanja vreden pogodbenik za vsako posamezno stranko.
 • Če imam poslovne povezave, interese ali kakršnakoli druga razmerja, ki bi lahko načela mojo integriteto, o tem obvestim svojega delodajalca.
 • Ne razkrivam informacij o poslovnih zadevah ali tehničnih postopkih brez soglasja trenutnega ali preteklega delodajalca ali stranke.

3.5 Razmerje s sodelavci

 • Zagotavljam, da gredo vse zasluge za opravljeno delo tistemu, ki je to delo opravil.
 • Stremim k temu, da podpiram strokovni razvoj in napredek svojih sodelavcev, še posebej tistih, ki delajo pod mojim nadzorom.
 • Ne konkuriram na nepošten način in spodbujam prijateljske in iskrene odnose s sodelavci.
 • Zagotavljam odprto komunikacijo in zavračam govorice, ki jih nihče ni potrdil.
 • Če sem v dilemi ali če nimam dokazov, najprej preverim in šele nato govorim.
 • S svojimi sodelavci se pogovarjam na iskren in neposreden način.

4. Pravila ravnanja

Pravila pod točkami 4.1 do 4.5 se nanašajo na vidike ravnanja in reda, ki so pomembni za vzpostavitev pozitivne podobe podjetja Alpmetal & CO in ustreznih odnosov s strankami in partnerji.

4.1 Spoštljiv odnos

Gradimo ustrezne, nepristranske in spoštljive odnose s svojimi strankami in partnerji, tako da:

 • prisluhnemo njihovim željam, zahtevam in vprašanjem;
 • njihove zahteve, naročila ali vprašanja obravnavamo čim hitreje;
 • naročila izvajamo v dogovorjenem roku in kakovostno, pri tem pa ne poskušamo le doseči, ampak celo preseči njihova pričakovanja;
 • zavedamo se, da za nas ni nepomembnih stvari;
 • zavedamo se, da vsak zaposleni predstavlja podjetje, ko je v stiku s strankami in partnerji;
 • smo prijazni in prisluhnemo potrebam ali težavam strank.

4.2 Reševanje sporov

Konfliktna situacija (spor) lahko nastane, če stranka na primer:

 • poskuša vplivati na potek in rezultate našega dela;
 • poskuša neposredno ali posredno pridobiti zaupne informacije o naših strankah in/ali partnerjih ali druge zaupne informacije podjetja;
 • deluje v nasprotju s sklenjenim dogovori.

Če pride do konfliktne situacije, ravnamo v skladu z naslednjimi načeli ali priporočili:

 • odločno vztrajamo, smo prijazni in strankam ponudimo ustrezne ter dovolj podrobne razlage;
 • predlagamo alternativno rešitev, ki izpolnjuje potrebe stranke in ni v nasprotju z zahtevami zakonodaje ali našega sistema za zagotavljanje kakovosti;
 • če ne moremo sami razrešiti konfliktne situacije, se posvetujemo z direktorjem ali pa omogočimo, da stranka kontaktira direktorja Alpmetal & CO.

Za krepitev medsebojnega zaupanja in spoštovanja znotraj Alpmetal & CO spodbujamo naslednje:

 • konstruktivno reševanje težav,
 • potrpljenje in strpnost,
 • fleksibilnost in samoobvladovanje.

Na takšen način lahko oblikujemo dobro delujoče skupine, ki jih sestavljajo ljudje z različnimi karakternimi potezami, ki so neločljivo povezane z ustvarjanjem konfliktov, vendar jih te skupine znajo tudi konstruktivno reševati.

4.3 Urejenost zaposlenih

Urejen videz zaposlenih je pomemben za podobo podjetja, ki si jo ustvarjajo naše stranke in poslovni partnerji ter tudi splošna javnost. Dolžnost vsakega zaposlenega je, da poskrbi za osebno urejenost tako na svojem stalnem delovnem mestu kot izven stalne lokacije, na primer ob udeležbi na sejmih, konferencah in poslovnih potovanjih ter kadarkoli zastopa podjetje Alpmetal & CO.

4.4 Urejenost poslovnih prostorov

Vodje organizacijskih enot so odgovorni za ustrezno urejenost poslovnih prostorov in da zagotovijo naslednje:

 • poslovni, proizvodni in skladiščni prostori ter hodniki morajo biti čisti in urejeni, notranja oprema pa mora biti redno čiščena in ustrezno vzdrževana;
 • prostori, v katerih sprejemamo stranke in poslovne partnerje, morajo biti ustrezno urejeni in opremljeni;
 • redno in po potrebi dodatno čiščenje.

5. Druga pravila

5.1 Dela otrok

V skladu z našimi zakoni je delo otrok, mlajših od 15 let, prepovedano. Tudi če takšno delo ne bi bilo zakonsko prepovedano, z vidika morale in etike pod nobenim pogojem ni dovoljeno zaposliti otroka. Otroci stari med 13 in 15 let lahko opravljajo druga lažja dela, vendar le med šolskimi počitnicami. V takšnem primeru veljajo stroga pravila in omejitve, ki jih že predpisuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaradi posebne zaščite za delo otrok. Tudi v tem posebnem primeru ne zaposlujemo otrok zaradi narave našega dela.

Prav tako tudi vsi naši dobavitelji ne izkoriščajo otrok za delo v proizvodnji, saj naši dobavitelji ne prihajajo iz določenih predelov, npr. Azije in Afrike.

5.2 Mladi delavci mlajši od 18 let

Naši delavci, ki še niso dopolnili 18. leta starosti, so deležni posebne zaščite v delovnem razmerju. Če zaposleni še ni dopolnil 18. leta starosti, je deležen posebnih pravic ali omejitev glede dela. Tem delavcem ni dovoljeno, da opravljajo:

 • težko fizično delo;
 • dela, ki vključujejo tveganje za zdravje zaradi velikega mraza, vročine, hrupa ali vibracij;
 • dela, ki lahko na kakršenkoli način škodujejo njihovemu zdravju ali razvoju.

Upoštevamo naslednje:

 • delajo lahko le 8 ur na dan in le 40 ur na teden;
 • če delajo najmanj 4 in pol ure na dan, morajo imeti 30-minutni odmor;
 • vsak dan morajo imeti najmanj 12 ur počitka;
 • ne smejo delati med 22. in 6. uro;
 • izjemoma lahko delajo ponoči, če odrasli niso na voljo, vendar je to resnično lahko le izjemoma (v primeru višje sile).

Delavci so upravičeni do dodatnih 7 delovnih dni dopusta, dokler ne dosežejo starosti 18 let. Alpmetal & CO ugotavlja tveganja za varnost in zdravje mladih delavcev, jih ocenjuje in sprejema preventivne ukrepe.

5.3 Nosečnice, delavke, ki so prek kratkim rodile, in doječe delavke

Noseča delavka je katerakoli noseča delavka, ki o tem obvesti delodajalca z zdravniškim potrdilom. Nosečnost se šteje od trenutka obvestitve podjetja Alpmetal & CO o nosečnosti do rojstva otroka. Delavka, ki je pred kratkim rodila, je delavka, ki je rodila pred manj kot 12 meseci in je o tem obvestila Alpmetal & CO z zdravniškim potrdilom.

Doječa delavka je delavka, ki doji otroka in je o tem obvestila podjetje Alpmetal & CO z zdravniškim potrdilom. V zvezi s tem Alpmetal & CO. upošteva naslednja pravila: LINK

5.4 Zaščita prijaviteljev nepravilnosti

V zvezi z zaščito prijaviteljev kakršnihkoli nepravilnosti ali kršitev Alpmetal & CO upošteva splošne smernice in navodila, saj zaradi velikosti podjetja nismo primorani sprejeti posebnih notranjih pravil glede njihove zaščite.
Če pride do tega, se upoštevajo naslednja priporočila in smernice: LINK

6. Splošni kodeks poslovnega ravnanja

Predanost najvišjim etičnim in pravnim standardom

Podjetje Alpmetal & CO je zavezano k ohranjanju najvišjih pravnih in etičnih standardov, ne glede na čas in kraj poslovanja. Naš kodeks ravnanja in etični kodeks v točki 6. Splopšni kodeks poslovnega ravnanja podaja osnovne smernice, ki nam pomagajo sprejemati dobre odločitve v imenu podjetja, opravljati svoje delo etično ter v skladu s pravili podjetja Alpmetal & CO in zakoni države, v kateri poslujemo. Vsak zaposleni podjetja Alpmetal & CO mora prebrati, razumeti in spoštovati ta kodeks ter se sklicevati nanj v primeru pomislekov ali zahtevnih etičnih dilem.

Uveljavljanje kodeksa in spoštovanje zakonov

Ne glede na to, kje delate ali kakšen je vaš položaj, vas kot zaposlenega v podjetju Alpmetal & CO zavezuje naslednje:

Spoštovanje temeljnih načel tega kodeksa: Ta kodeks velja na področju celotnega podjetja in po celem svetu za vse zaposlene in zastopnike Alpmetal & CO. Poleg tega pa tudi pričakujemo od naših predstavnikov, neodvisnih zunanjih izvajalcev in svetovalcev, da delujejo skladu z veljavnimi temeljnimi načeli tega kodeksa.

Skladnost z zakoni in zakonodajo v državah, kjer poslujemo: Od zaposlenih se pričakuje, da spoštujejo etične in pravne standarde, ki veljajo v državah, v katerih poslujemo. Če vas skrbi, da so zakoni ali zakonodaja bolj strogi ali se razlikujejo od tega kodeksa, se za pomoč obrnite na svojega nadrejenega. Vsakršno neupoštevanje zakona se smatra kot kršitev kodeksa.

Brez povračilnih ukrepov in zaupnost

Zavzemamo se zaščito zaposlenih, ki v dobri veri podajo prijavo, želijo nasvet ali postavljajo vprašanja. Naša politika za preprečevanje povračilnih ukrepov zagotavlja, da noben zaposleni ne utrpi neupravičene škode zaradi podane prijave kršitve kodeksa ali sodelovanja v preiskavi. Ta politika je zasnovana tako, da zaposlene zaščiti pred neupravičenimi ravnanji podjetja, sodelavcev znotraj podjetja Alpmetal & CO. Če menite, da ste žrtev povračilnega ukrepa, se obrnite na svojega nadrejenega.

Neupoštevanje kodeksa

Vsakršno neupoštevanje standardov tega kodeksa sproži ustrezen disciplinski ukrep, vključno s prekinitvijo delovnega razmerja, prijavo za kazenski pregon in povračilo morebitnih izgub ali škode, ki nastane zaradi takšnega neupoštevanja. Obseg disciplinskega ukrepa je odvisen od dejavnikov, kot so teža in pogostost kršitve.

Odgovornosti nadrejenih

Kot nadrejeni v podjetju Alpmetal & CO ste odgovorni za razumevanje in upoštevanje kodeksa, uveljavljanje kodeksa pri vsakodnevnem delu, ter zavedanje svojih etičnih standardov pri poslovnem ravnanju. Prav tako se morate v primeru morebitnih vprašanj, pomislekov ali težav, kjer je potrebno dodatno vodenje, obrniti na ustrezen oddelek podjetja Alpmetal & CO, na primer na kadrovski oddelek.

Posodobitve

Podjetje Alpmetal & CO redno pregleduje vsebino kodeksa ter sorodnih notranjih politik. Spremembe kodeksa izvajamo v skladu s posameznimi spremembami v zakonodaji in politiki ali drugimi pomembnimi spremembami.

Ohranjanje spoštovanja na delovnem mestu

V podjetju Alpmetal & CO želimo ustvariti vključujoče in spoštljivo delovno okolje, kjer zaposleni prepoznavajo vrednost in dostojanstvo drug drugega. Vsakršno ravnanje, ki odstopa od spoštovanja vrednosti in dostojanstva zaposlenih, je v nasprotju z našimi vrednotami in ne more biti del naše kulture. Prav tako se zavzemamo za to, da izkazujemo spoštovanje ljudem in kulturam v državah, kjer poslujemo. Kot predstavnik podjetja morate poskušati razumeti kulture in navade ljudi, s katerimi sodelujete.

Raznolikost in enakopravnost pri zaposlitvenih priložnostih

Podjetje Alpmetal & CO želi ohranjati raznolikost svoje delovne sile, kulturo medsebojnega spoštovanja in razumevanje različnosti drugih. Nudenje enakih zaposlitvenih priložnosti je pravilno in predstavlja pomemben del našega uspeha. Kadrovanje, zaposlovanje, plače, promocije, premestitve, izobraževanja, disciplinski ukrepi in prekinitve delovnih razmerij temeljijo izključno na posameznikovih kvalifikacijah in zmožnostih za opravljanje dela. Upoštevajo se le tisti kriteriji, ki so pomembni za dotično delovno mesto.

Nasilje na delovnem mestu

Vsi zaposleni podjetja Alpmetal & CO imajo pravico do izvajanja svojega dela v okolju, kjer ni nasilja, nadlegovanja, groženj ali zastraševanja. Bodisi pri delu v prostorih podjetja Alpmetal & CO ali v poslovnih odnosih, zaposleni Alpmetal & CO ne smejo pri drugih povzročiti, da bi se nerazumno bali za svojo osebno varnost ali za varnost svojih družin, prijateljev ali imetja. Prepovedujemo vsakršno obliko nadlegovanja, bodisi s strani zaposlenega, zaposlenega za določen čas ali zunanjega sodelavca. Če naletite na situacijo, kjer je prisotno nasilje, nadlegovanje ali grožnje, po potrebi govorite s svojim nadrejenim ter se obrnite na ustrezne službe za pomoč v sili. Alpmetal & CO prepoveduje posedovanje ali uporabo orožja v prostorih podjetja ali med izvajanjem dela za podjetje, razen če zakon določa drugače. Kršitev te politike je predmet disciplinskih ukrepov, vključno z morebitno prekinitvijo delovnega razmerja.

Korporativna duržbena odgovornost

Alpmetal & CO svojo odgovornost do skupnosti jemlje zelo resno. Verjamemo v to, da svoje zaposlene plačujemo pošteno in v skladu z lokalnimi zakoni. Spodbujamo dobro počutje naših zaposlenih, naših strank in strank naših strank, tako da prispevamo k programom in iniciativam, ki povečujejo kakovost življenja v skupnostih, v katerih delajo in živijo. Spoštujemo pravice vseh ljudi in od svojih dobaviteljev pričakujemo, da spoštujejo enako visoke standarde družbene odgovornosti. Podjetje ne izvaja prisilnega dela ali dela otrok, prav tako pa ne dopuščamo neprimernega ravnanja katerihkoli posameznikov, ki poslujejo z podjetjem ali v imenu podjetja Alpmetal & CO.

Predanost varnemu in zdravemu delovnemu okolju

Podjetje Alpmetal & CO najvišjo vrednost pripisuje varnosti in dobrobiti naših zaposlenih ter varnosti in dobrobiti skupnosti in okolij, v katerih delujemo. Vsak izmed nas je odgovoren za popolno spoštovanje veljavnih zakonov o zdravju in varstvu pri delu ter za poznavanje, razumevanje in upoštevanje notranjih varnostnih politik, praks in postopkov. Vsak izmed nas je osebno odgovoren za ohranjanje varnosti na delovnem mestu, za uporabo opreme in materialov podjetja Alpmetal & CO na varen način ter za razsodno ravnanje v vsakodnevnem poslovnem življenju. Če kot zaposleni na svojem delovnem mestu opazite ali odkrijete pogoje ali prakso, ki bi lahko ogrozili zdravje ali varnost vas ali vaših sodelavcev, svoje pomisleke nemudoma sporočite svojemu nadrejenemu ter po potrebi tudi ustreznim službam za pomoč v sili.

Droge in alkohol

Zloraba alkohola ali drog lahko ogrozi zdravje in varnost naših zaposlenih ter ima negativen vpliv na delovno zmogljivost in ugled podjetja. Ne glede na to, ali delate z lastnino podjetja Alpmetal & CO ali izvajate dela izven prostorov podjetja, je prepovedana nezakonita proizvodnja, prodaja, distribucija, delitev, posedovanje ali uporaba nadzorovanih snovi. Alpmetal & CO ne dopušča, da bi njeni zaposleni konzumirali ali bili pod vplivom alkohola ali drog med izvajanjem svojega dela, vključno s poslovnimi vožnjami. Izjeme so lahko dovoljeno konzumiranje alkohola na odobrenih družabnih dogodkih, za katere je bilo predhodno pridobljeno dovoljenje, ob ohranjanju ustreznega vedenja zaposlenih. Če sumite, da je zaposleni lahko pod vplivom alkohola ali nadzorovane snovi v nasprotju z določili podjetja Alpmetal & CO, to nemudoma prijavite svojemu nadrejenemu. Zaposleni, ki kršijo našo politiko o alkoholu in drogah, so potencialno lahko kazensko odgovorni in se jim lahko odredijo disciplinski ukrepi, vključno s prekinitvijo delovnega razmerja.

Kakovost in varnost izdelkov

Alpmetal & CO spoštuje vse zakone in uredbe glede kakovosti in varnosti izdelkov. Z upoštevanjem zakonov, uredb in notranjih politik glede proizvodnje, testiranja, pregledovanja, skladiščenja uporabe in odstranjevanja izdelkov zagotavljamo integriteto in dober ugled podjetja Alpmetal & CO. Noben zaposleni ne sme storiti ničesar, kar bi lahko omajalo zaupanje naših strank v kakovost in varnost naših izdelkov.

Predanost trajnosti in zaščiti okolja

Alpmetal & CO se zavzema za to, da omogoča in zaščiti to, kar je ključnega pomena: čista voda, varna hrana, zadostna količina energije in zdravo okolje – ob podpori strokovnosti naših zaposlenih in skupaj z našo predanostjo družbeni odgovornosti. Naša predanost trajnostnemu razvoju je izražena v dokumentu Politika korporativne družbene odgovornosti (Politika CSR). Vsi stremimo k temu, da sledimo in spodbujamo ta načela.

Delovanje v interesu podjetja Alpmetal & CO

Alpmetal & CO od svojih zaposlenih pričakuje, da se izogibajo situacijam, kjer lahko nastanejo navzkrižja med njihovimi osebnimi interesi in interesi podjetja.

V številnih primerih ima že zgolj pojav navzkrižja interesov lahko resne posledice tako za zaposlenega kot za podjetje.

Navzkrižje interesov lahko nastane v veliko različnih situacijah, tako neposredno (sami ste vpleteni) kot posredno (vpleten je nekdo, s komer imate osebno razmerje). Poskrbite za to, da ustrezno naslovite vsakršno navzkrižje interesov, kot kažejo naslednji primeri:
Izven poslovnega razmerja ali aktivnosti: Ne vstopajte v delovna razmerja izven podjetja, če takšno delovno razmerje vpliva na vaše obveznosti v podjetju; povzroča, da konkurirate podjetju Alpmetal & CO; ali vodi do tega, da nudite storitve ali podporo konkurentu podjetja Alpmetal & CO. Zunanja zaposlitev, pri kateri za opravljanje dela uporabljate karkoli v lasti podjetja Alpmetal & CO, se prav tako smatra kot navzkrižje interesov. Za namen ocene, ali bi dodatna zaposlitev lahko ustvarila navzkrižje interesov, morajo zaposleni najprej pridobiti odobritev s strani svojih nadrejenih, preden sprejmejo dodatno zaposlitev izven podjetja.
Korporativne priložnosti: Kot zaposleni nikoli ne smete za osebno korist izkoriščati kakršnekoli poslovne priložnosti, pri kateri bi svoj interes lahko imelo tudi podjetje. Takšnih priložnosti prav tako ne smete dajati na razpolago tretjim osebam (npr. zaposleni naj se izogibajo kupovanju nepremičnin ali finančnih interesov v družbah, za katere je znano, da jih želi pridobiti podjetje Alpmetal & CO).
Družinski člani: Če so vaši družinski člani ali drugi, s katerimi ste v tesnem osebnem razmerju, zaposleni v podjetju Alpmetal & CO ali ponujajo storitve družbi ali njenim konkurentom, dobaviteljem ali strankam, nemudoma razkrijte takšne odnose svojim nadrejenim, da se izognete dejanskim ali navideznim navzkrižjem interesov. Alpmetal & CO ne bo kupoval blaga ali storitev od podjetja, ki zaposluje osebo, ki je zaposlena v podjetju Alpmetal & CO, ali bližnjega sorodnika osebe, ki je zaposlena v podjetju Alpmetal & CO, razen če je to predhodno odobreno s strani nadrejenega.

Dajanje in prejemanje daril, zabava in gostoljubje

Izmenjava daril, zabava in druge usluge so v določenih pogojih, krajih ali kulturah lahko običajne in primerne. Vendar pa moramo biti zaradi ohranjanja ugleda podjetja prepričani, da je izmenjava daril v skladu z veljavno zakonodajo, našimi pogodbami s strankami, dobro poslovno prakso in običaji. Kadarkoli ponujate ali sprejemate karkoli, upoštevajte naslednja priporočila:

 • Če gre za darilo, mora imeti le simbolično vrednost.
 • Če gre za zabavo ali gostoljubje, mora biti v razumni vrednosti, količini in pogostosti.
 • Ne sme biti dano ali ponujeno z namenom vplivanja na poslovno odločitev.
 • Ne sme biti v nasprotju z običajno in sprejemljivo poslovno etiko države, kjer se ponuja.
 • Javno razkritje ne sme predstavljati sramote za podjetje Alpmetal & CO ali škodovati ugledu podjetja.
 • Pod nobenim pogojem ne smete kot zaposleni ponuditi ali sprejeti denarnih sredstev, njihovih ustreznikov ali osebnih koristi v povezavi s poslovanjem podjetja Alpmetal & CO.

Preprečevaje podkupovanja in korupcije

Alpmetal & CO stremi k temu, da posluje s primernimi sredstvi in ravnanji. Zato se moramo izogibati vsakršnemu ravnanju, ki bi lahko bilo zaznano kot oblika podkupovanja ali korupcije. Podkupovanje nastane, če ena stranka, bodisi neposredno ali posredno, ponudi nekaj vrednega drugi stranki v zameno za protipravno pridobitev posla ali bolj ugodno obravnavo. Kršitev lahko vodi ne le do občutnih disciplinskih ukrepov, ampak tudi do resnih kazenskih in civilnih sankcij tako za podjetje Alpmetal & CO kot za vas (vključno z zaporno kaznijo in denarnimi kaznimi).

Poštena konkurenca

Alpmetal & CO verjame v prosto konkurenco in stremi k temu, da prekosi svoje konkurence z iskrenim in poštenim poslovanjem. Pri svojih odnosih s strankami, distributerji, dobavitelji in konkurenti nikoli ne bomo iskali nepoštenih prednosti ali navajali napačnih dejstev o svojem poslovanju ali izdelkih. Prav tako ne bomo podajali neresničnih ali zavajajočih izjav o svojih konkurentih ali njihovih izdelkih. Ugled Alpmetal & CO kot pošteno in iskreno podjetje je preveč dragocen, da bi ga tvegali z nasprotujočim ravnanjem. Naša politika je, da zaposleni nimajo neprimernih stikov z našimi konkurenti. Vsakršna poslovna aktivnost, ki vključuje ponavljajoče se ali nenavadne kontakte s konkurenti – bodisi na sestankih (npr. sestanki obrtnega združenja), preko telefonskih klicev ali korespondence – morajo biti predhodno odobreni s strani nadrejenih.

Izogibanje trgovanju na podlagi notranjih informacij

Ob izvajanju svojega dela lahko pridobite informacije, ki še niso javno dostopne in so lahko dovolj pomembne, da vplivajo na odločitev nekoga, da kupi ali proda delež podjetja Alpmetal & CO. Takšne informacije so pogosto označene kot »notranje informacije«. Podobno, če tekom opravljanja svojega dela pridobite nejavne informacije o drugih družbah, s katerimi poslujemo, na podlagi teh informacij ne smete trgovati z delnicami teh družb, dokler te informacije ne postanejo javne. Ob neupoštevanju te prepovedi lahko pride do civilnih in kazenskih sankcij tako za vas kot za družbo. Notranjih informacij prav tako ne smete posredovati drugim (vključno z drugimi zaposlenimi, sorodniki in prijatelji), ki nimajo z delom povezanih razlogov, da bi te informacije poznali.

Zaščita in ustrezna uporaba sredstev ter lastnine podjetja

Vsak izmed nas je odgovoren za ohranjanje in zaščito sredstev podjetja Alpmetal & CO, vključno s finančnimi sredstvi, poslovnimi skrivnostmi in drugimi zaščitenimi informacijami ter fizično lastnino. Viri, kot so surovine, oprema, pisarniški material in tehnologija, so namenjeni izključno poslovni uporabi in njihovo krajo, izgubo, zlorabo ali neprimerno uporabo je treba preprečiti. Vsak izmed nas mora pomagati pri odkrivanju uporabe naših fizičnih sredstev, ki ni v skladu s politiko podjetja Alpmetal & CO. Vodstvo podjetja Alpmetal & CO ima okrepljene obveznosti za ohranjanje dobrega nadzora in zaščite naših fizičnih sredstev.

Zaupne informacije

Informacije, da katerih imamo dostop, so lahko zaupne narave. Primeri zaupnih informacij podjetja Alpmetal & CO lahko vključujejo:

 • dolgoročne strategije,
 • načrte za razvoj izdelkov,
 • informacije o zaposlenih,
 • načrte prodaje,
 • marketinške načrte,
 • komunikacijske načrte,
 • finančne informacije,
 • analize konkurence,
 • nakupovalne navade strank,
 • načrte za prevzem ali odprodajo,
 • proizvodne metode.

Kot zaposleni jih moramo zaščititi in varovati pred nepooblaščeno uporabo ali razkritjem. Zaupnih informacij podjetja ne smemo uporabiti za osebno korist bodisi tekom zaposlitve pri podjetju Alpmetal & CO ali po prekinitvi delovnega razmerja. Nepooblaščeno razkrivanje zaupnih informacij lahko vodi do uničenja njihovih vrednosti in/ali do nepoštenih prednosti za druge osebe. Zato je vaša odgovornost, da so sklenjene ustrezne pogodbe o zaupnosti/nerazkritju informacij in da omejite razkritje tovrstnih informacij le na tiste osebe, ki jih morajo poznati iz poslovnih razlogov. Prav tako morate spoštovati in varovati zaupnost naših dobaviteljev in strank, tako da ne razkrivate njihovih zaupnih informacij. Če opazite situacijo, v kateri so bile ali so morda bile ogrožene zaupne informacije podjetja Alpmetal & CO, to nemudoma sporočite vodstvu podjetja.

Intelektualna lastnina

Načrti za izdelke, patenti, blagovne znamke, poslovne skrivnosti in znanje podjetja Alpmetal & CO – intelektualna lastnina družbe – so pomembni viri, ki jih moramo varovati. Vsi zaposleni podjetja Alpmetal & CO morajo spoštovati zavezujoče zakone in uredbe za zaščito intelektualne lastnine. Z upoštevanjem zakonskih predpisov pomagamo ščititi raziskave, ideje, postopke in izdelke podjetja.

Zagotavljanje zasebnosti in varstva podatkov

Alpmetal & CO hrani občutljive podatke in druge informacije, ki so podjetju pomembne. Ključnega pomena je, da ti podatki ne pridejo v napačne roke. Alpmetal & CO ima strogo politiko in postopke za zaščito občutljivih ali zaupnih informacij, vključno z elektronskimi podatki, ki jih hranimo v svojih sistemih. Vsi zaposleni so odgovorni za upoštevanje politik o zasebnosti in varstvu podatkov podjetja Alpmetal & CO. Le tisti zaposleni, ki morajo zaradi opravljanja svojega dela uporabljati zaupne podatke ali občutljive informacije, imajo do njih tudi dostop. Kadarkoli podjetje Alpmetal & CO prejme zahtevo za razkritje ali delitev potencialno občutljivih ali zaupnih informacij, shranjenih v naših sistemih, mora biti tovrstno razkritje tako ustrezno kot zakonsko utemeljeno.

Informacije o strankah in dobaviteljih

Naša obveznost je, da zaščitimo zasebnost podatkov, ki jih z nami delijo naše stranke in dobavitelji. V skladu z zakoni za zaščito osebnih podatkov imajo do podatkov naših strank in dobaviteljev dostop le tisti zaposleni podjetja Alpmetal & CO, ki morajo imeti takšen dostop iz poslovnih razlogov. Če morate zaradi svojega dela dostopati do informacij o strankah in dobaviteljih, to počnite le v okviru svojih poslovnih potreb, pri tem pa bodite zelo pazljivi, da ne ogrozite varnosti ali občutljivosti informacij, ki jih hranimo.

Zasebnost zaposlenih

Za zagotavljanje učinkovitega poslovanja lahko podjetje Alpmetal & CO zbira, hrani in na ustrezen način posreduje določene osebne podatke o vas. Podjetje v največji meri spoštuje in ščiti vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi za zaščito osebnih podatkov. Razumemo, da lahko vsakršna izguba ali neprimerna uporaba občutljivih informacij, ki pripadajo vam, vodi do neželenih posledic, vključno s krajo identitete in razkritjem sramotnih informacij. Tako kot podjetje spoštuje in ščiti vaše osebne podatke, je tudi vaša odgovornost, da z osebnimi podatki svojih sodelavcev ravnate z največjo skrbnostjo, da zaščitite njihovo zasebnost.

Viri skladnosti in etike podjetja Alpmetal & CO

Alpmetal & CO spodbuja delovno okolje, v katerem lahko zaposleni neovirano postavljajo vprašanja in izražajo pomisleke. Če opazite karkoli, kar se zdi sumljivo, ali če imate kakršenkoli dvom glede tega, ali je določena aktivnost ali ravnanje v skladu s Kodeksom ravnanja in etičnim kodeksom, se obrnite na enega od spodnjih naslovnikov:

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka