alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

Splošni nabavni pogoji

1. Splošno

Splošni nabavni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo ALPMETAL & CO, d.o.o., Selca (v nadaljevanju naročnik) in tretjimi osebami (v nadaljevanju dobavitelj). Naročnik naroči in posledično kupi blago ali storitev od dobavitelja. Pogoji se nanašajo na vsa razmerja med naročnikom in dobaviteljem, razen če se naročnik in dobavitelj za posamezen primer nista pisno dogovorila drugače. Splošni nabavni pogoji so sestavni del naročila in zavezujejo naročnika in dobavitelja.

Dobaviteljevi poslovni pogoji naročnika ne zavezujejo, tudi če jih naročnik ni izrecno zavrnil. Vsa določila oz. splošni pogoji dobavitelja se uporabljajo samo, če jih naročnik pisno potrdi. Nobeno drugo dejanje naročnika (npr. prevzem blaga ali plačilo) ne šteje kot soglasje k njihovi uporabi.

Splošni nabavni pogoji veljajo do preklica.

2. Naročilo in predmet dogovora

Naročnik bo v izdanem posameznem pisnem naročilu specificiral blago, ki je predmet naročila, dobavni rok in po potrebi specifični namen uporabe. Dobavitelj mora v roku 3 delovnih dni pisno zavrniti naročilo, sicer se šteje, da je naročilo sprejeto in potrjeno.

Dobavitelj mora na vseh dokumentih navesti referenčno številko naročnikovega naročila, carinske tarifne številke in poreklo blaga. Naročnika naročilo ne obvezuje, če je dobavitelj v potrditev naročila vnesel kakršnekoli spremembe, ki jih naročnik ni pisno odobril.

Dobaviteljev obseg dobave je izdelava, sestava, testiranje, dobava na dogovorjen kraj dobave in ostale storitve za pravilno izpolnitev naročila. V obseg dobave brez dodatnih stroškov za naročnika spadajo tudi dokumenti o izvoru, proizvodnji, sestavi materialov, certifikati, deklaracije, kjerkoli in kadarkoli so te potrebne za verifikacijo blaga in preverjanje skladnosti blaga glede na zakonske zahteve.

3. Cena, plačilni pogoji in izdaja računov

Če ni dogovorjeno drugače, je cena dogovorjena fiksno. Enostranska sprememba cene ni dopustna. Cena je brez DDV, vendar vključuje vse stroške manipulacij z blagom, embalaže in skladiščenja. Če ni dogovorjeno drugače, je rok plačila 60 dni po dobavi.

Na računu morajo biti navedeni vsi podatki naročnika in dobavitelja: pravi naslov, ID za DDV, št. TRR, št. naročila, datum odpreme blaga oz. opravljene storitve, naziv blaga oz. storitve, količina, cena, valuta plačila in pariteta blaga.

Obveza naročnika je, da račun plača do valute računa. Plačilo se šteje za izvedeno, ko naročnikova banka sprovede nalog za plačilo, ne glede na to, ali so sredstva prispela na dobaviteljev račun.

Naročnik si pridružuje pravico, da medsebojno pobota terjatve dobavitelja z morebitnimi obveznostmi dobavitelja do naročnika, in ima pravico zadržati te zneske do izteka pogojev za pobot.

4. Dobava blaga oz. storitev in dobavni rok

Dobavitelj blago dobavi po pogojih Incoterms 2020, razen če ni drugače dogovorjeno.

Dobavitelj mora blago oz. storitev dobaviti v skladu s pogodbo oz. naročilom naročnika. Dobave, ki odstopajo od naročila, mora naročnik predhodno pisno odobriti. Če predmet naročila ni dobavljen v dobavnem roku, se morata dobavitelj in naročnik pisno dogovoriti o podaljšanem dobavnem roku, ki je za naročnika še sprejemljiv. V primeru, da dobavitelj dobave tudi po podaljšanem dobavnem roku ne more zagotoviti, ima naročnik pravico, da naročilo pisno odpove.

Dobavnica in morebitni drugi dokumenti, določeni v naročilu (tehnična navodila, varnostni listi, certifikati kakovosti itd.), se priložijo vsaki pošiljki ali računu. Vsaka dobavnica mora vsebovati podatke o številki naročila, točen opis blaga oz. storitve, količino, težo in št. embalažnih enot (palete, zaboji, kartonska embalaža). Če dobavnica ni priložena, naročnik ni dolžan opraviti prevzema dokler mu niso dostavljeni zahtevani dokumenti.

V primeru zamude dobave do kupca ali v primeru kakršnihkoli nastalih stroškov, jih je naročnik upravičen zaračunati dobavitelju penale v vrednosti nastale stroške.

5. Prevzem, reklamacije in garancija

Reklamacije se rešuje po 8D metodi. Dobavitelj je odgovoren, da ob vsaki pošiljki priloži certifikat o kakovosti blaga. Dobavitelj je dolžan blago z napako popraviti ali nadomestiti (po izbiri naročnika). Vsi stroški, povezani z nadomestitvijo blaga in nastalimi zastoji v proizvodnji, bremenijo dobavitelja.

V primeru dobave z napakami si naročnik pridržuje pravico do zadržanja dela ali vseh plačil do dokončne razrešitve reklamacije.

6. Kakovost

Dobavljeno blago oz. storitev mora biti s skladu z zahtevami na naročilu ter dotičnimi specifikacijami, risbami in standardi. Brez pisne potrditve naročnika, ni dovoljena nobena sprememba. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan posredovati vso dokumentacijo glede kakovosti dobavljenega blaga oz. storitve.

6.1 Nevarne snovi

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza vsem predpisom s področja varstva okolja in zdravja, veljavnimi v EU in Sloveniji.

7. Embalaža in transport

Dobavitelj mora blago odposlati z običajnimi trgovskimi praksami ali v skladu z navodili, ki jih da naročnik. Odgovornost za poškodbe ali izgubo blaga med transportom je izključno na strani dobavitelja.

8. Blago dano dobavitelju

Materiali, embalaža, šablone in orodja, ki jih naročnik izda dobavitelju z namenom, da izpolni naročilo, ostanejo last naročnika. Dobavitelj jih v druge namene ali za drugega kupca ne sme uporabiti, hraniti pa jih mora ustrezno po načelih dobrega gospodarja. Ob dobavi blaga ali storitve, mora dobavitelj vrniti tudi ostanek materiala, embalaže, šablone in orodja, ki jih je prejel ob naročilu. V primeru, da dobavitelj tega ne vrne ali so vrnjeni predmeti poškodovani, je odgovoren za nastalo škodo.

9. Varovanje poslovnih skrivnosti

Dobavitelj je dolžan vse informacije, podatke in tehnično dokumentacijo, ki jih prejme od naročnika, varovati kot poslovno skrivnost in se zavezuje, da teh podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Dobavitelj je dolžan varovati poslovne skrivnosti naročnika še 10 let po zaključku poslovnega sodelovanja. Dobavitelj je za vsako nepooblaščeno razkritje teh podatkov odškodninsko odgovoren po pravilih civilnega prava.

10. Ostale določbe

Vsi morebitni spori, ki izhajajo iz medsebojnega pogodbenega razmerja se rešujejo sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno Okrožno sodišče v Kranju.

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka