alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

KODEKS RAVNANJA ZA DOBAVITELJE

KODEKS RAVNANJA ZA DOBAVITELJE

Podjetje Alpmetal & CO, d.o.o., Selca (Alpmetal & CO) se zavzema za etično in odgovorno ravnanje v vseh vidikih svojega poslovanja. Podjetje Alpmetal & CO je predano izpolnjevanju najvišjih standardov podjetjane in okoljske odgovornosti ter etičnega ravnanja. Dobavitelji podjetja Alpmetal & CO morajo zagotoviti varne delovne pogoje, obravnavati delavce z dostojanstvom in spoštovanjem, delovati pošteno in etično ter izvajati okoljsko odgovorno prakso, kjerkoli proizvajajo izdelke ali nudijo storitve za podjetje Alpmetal & CO.

Ta kodeks ravnanja za dobavitelje (kodeks za dobavitelje) je zasnovan tako, da usklajuje etične cilje in ravnanje vseh dobaviteljev podjetja Alpmetal & CO po vsem svetu, ki veljajo za njihove zaposlene, s standardi Kodeksa ravnanja za dobavitelje. Družba Alpmetal & CO od vsakega dobavitelja pričakuje, da upošteva spodaj opisana načela ali primerljiva določila svojega kodeksa ravnanja pri vseh poslih z podjetjem Alpmetal & CO. Trajnost je ena osnovnih vrednot podjetja Alpmetal & CO. Eno ključnih vodil tega kodeksa za dobavitelje je zagotoviti, da naši dobavitelji razumejo in ravnajo usklajeno z našimi trajnostnimi vrednotami. Svoje dobavitelje spodbujamo k neprestanim prizadevanjem za uvedbo načel za razvoj trajnosti, kot je ta kodeks za dobavitelje, pri svojem lastnem delovanju in v svojih dobavnih verigah.

Kodeks za dobavitelje velja za vse dobavitelje podjetja Alpmetal & CO kar vključuje dobavitelje surovin in strojev, dobavitelje blaga in storitev, podizvajalce, svetovalce, zastopnike in predstavnike.

Skladnost s predpisi

Dobavitelji morajo pri svojem poslovanju spoštovati vse veljavne zakone, pravila, uredbe in odredbe vseh vladnih organov.

Človekove pravice/praksa zaposlovanja/zdravje in varnost

Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev pričakuje, da podpirajo in spoštujejo zaščito človekovih pravic ter zagotavljajo, da ne sodelujejo pri zlorabi človekovih pravic. Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev prav tako pričakuje, da sledijo univerzalno sprejetim praksam zaposlovanja ter se prednostno osredotočajo na zdravje in varnost.

Alpmetal & CO zahteva naslednje:

 • Dobavitelji ne smejo zaposlovati nikogar, ki ni dosegel zakonsko določene delovne starosti.
 • Dobavitelji v svojih prostorih ali v svoji dobavni verigi ne smejo dovoljevati uporabe prisilnega ali obveznega dela, suženjstva ali trgovine z ljudmi.
 • Dobavitelji morajo omogočiti delovno okolje brez nadlegovanja (spolno, verbalno in fizično) ali kakršnegakoli ravnanja, ki ustvarja žaljivo, sovražno ali zastrašujoče okolje.
 • Dobavitelji ne smejo diskriminirati svojih obstoječih ali potencialnih zaposlenih zaradi rase, etnične pripadnosti, državljanstva, vere, starosti, spola (vključno s spolno identiteto in izražanjem), spolne usmerjenosti, invalidnosti, uniformirane službe, statusa veterana ali katerekoli druge lastnosti, zaščitene s strani zakonov, odlokov ali uredb.
 • Dobavitelji se morajo zavzemati za zagotavljanje varnega delovnega okolja v skladu z vsemi veljavnimi predpisi ali, ob odsotnosti veljavnih predpisov, v skladu z najboljšimi praksami v industriji. Dobavitelji morajo sprejemati ukrepe za zmanjšanje tveganj za nesreče, poškodbe in bolezni med opravljanjem dela.
 • Dobavitelji morajo priznavati pravice do svobodnega združevanja in skupnega pogajanja v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Dobavitelji morajo spoštovati vso veljavno delovno zakonodajo, vključno s predpisi, ki se nanašajo na plače, nadurno delo, dopust, odsotnost z dela, invalidnost, največje število delovnih ur in zakonito pravico do dela.

Okolje

Za Alpmetal & CO je okoljska osveščenost ključni del poslovne filozofije. Alpmetal & CO prepoznava, da je zaščita človekovega zdravja in okolja dobra poslovna praksa, ki ohranja vire ter ščiti tako delavce, stranke in splošno javnost kot okolje.

Vsako odgovorno podjetje mora preučiti potencialne vplive na okolje, ki jih imajo njegove vsakodnevne poslovne odločitve, vključno s priložnostmi za ohranjanje naravnih virov, zmanjšanje virov, recikliranje materialov in obvladovanje onesnaževanja, za zagotovitev bolj čistega zraka in vode ter zmanjšanje obsega odpadkov. Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev pričakuje, da poslujejo v skladu z vsemi veljavnimi okoljskimi predpisi in jim močno priporoča, da oblikujejo trajnostne praske pri svojem delovanju, da ohranijo naravne vire in zmanjšajo svoj vpliv na okolje.

Poslovna integriteta in preprečevanje korupcije

V skladu z etičnimi in moralnimi vrednotami, iskrenostjo in spodobnostjo delovanja, podjetje Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev pričakuje naslednje:

 • Skladnost s konkurenčnim pravom: Dobavitelji morajo v celoti spoštovati določila konkurenčnega prava, ki veljajo v državi, kjer poslujejo.
 • Preprečevanje podkupovanja/korupcije: Noben zaposleni podjetja Alpmetal & CO ali tretja oseba, ki deluje v imenu podjetja Alpmetal & CO, ne sme plačati, ponuditi ali obljubiti plačila ali pooblastiti plačila katerikoli osebi, bodisi javni ali zasebni, v katerikoli državi za zagotovitev neprimerne ugodnosti za družbo Alpmetal & CO. Prav tako ne smejo sprejeti ali spodbujati tovrstnih plačil. Dobavitelji ne smejo sodelovati pri neprimernih plačilih, ponudbah ali nagovarjanjih osebja podjetja Alpmetal & CO. Razumna nedenarna darila simbolične vrednosti ter razumni obroki in zabava za legitimne poslovne namene so sprejemljivi pod pogojem, da ne služijo kot in ne morejo biti razumljeni kot podkupnina ali druga oblika neprimerne spodbude prejemnika. Dajanje kakršnihkoli denarnih daril (vključno z denarnimi ustrezniki, kot so darilne kartice, delnice ali obveznice) ali osebnih posojil kateremukoli zaposlenemu podjetja Alpmetal & CO je strogo prepovedano, ne glede na vrednost.
 • Navzkrižje interesov: Zaposleni podjetja Alpmetal & CO morajo vedno delovati v skladu z interesi podjetja Alpmetal & CO in se izogibati navzkrižju z osebnimi, poslovnimi ali drugimi interesi. Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev pričakuje, da podpirajo to zahtevo, tako da družbi Alpmetal & CO nemudoma sporočijo kakršnokoli dejansko ali potencialno navzkrižje interesov, ki lahko nastane v našem razmerju.
 • Zaupnost: Dobavitelji, ki prejmejo zaupne informacije od ali v imenu podjetja Alpmetal & CO, morajo ohranjati to zaupnost in uporabljati te informacije le za izvajanje svojih obveznosti do podjetja Alpmetal & CO.
 • Zaščita intelektualne lastnine: Dobavitelji morajo spoštovati in zaščititi intelektualno lastnino podjetja Alpmetal & CO in drugih oseb.
 • Mednarodna trgovina: Dobavitelji morajo ob izvajanju svojih obveznosti do podjetja Alpmetal & CO nuditi podporo podjetju Alpmetal & CO ob upoštevanju vseh veljavnih trgovskih predpisov. Ti trgovski predpisi vključujejo protibojkotne zakone v ZDA, zakone o trgovinskih sankcijah v ZDA in EU, zakone o nadzoru izvoza in uvoza ter zakone o varnosti dobavne verige.
 • Zaščita podatkov: Dobavitelji morajo spoštovati pravice do zasebnosti in delovati v skladu z veljavnimi zakoni o zaščiti in varstvu podatkov (GDPR).
 • Sledenje izvoru: Dobavitelji morajo biti zmožni razkriti potencialne vire primarnega izvora v povezavi z izdelki in storitvami, ki jih ponujajo podjetju Alpmetal & CO. Na zahtevo podjetja Alpmetal & CO morajo dobavitelji zagotoviti sledenje vse do prvotnega izvora. Ta obveza velja, na primer, pri spornih rudninah in omejenih kemikalijah. Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev pričakuje, da svetujejo podjetju Alpmetal & CO, če njihovi izdelki vsebujejo sporne rudnine v skladu z zakonom ZDA in direktivami EU o spornih rudninah ter predpisi o nevarnih snoveh.
 • Finančni nadzor: Dobavitelji morajo ohranjati strog finančni nadzor ter voditi popolne in točne evidence o poslovanju in transakcijah, v katerih je vključeno podjetje Alpmetal & CO, ter v skladu z veljavno politiko in zakoni o hrambi podatkov. Kakršnokoli sodelovanje pri pranju denarja ali financiranju teroristov ali kriminalnih dejavnosti je strogo prepovedano.

Stalno izboljševanje

Prizadevanje za odličnost in stalno izboljševanje je pomemben dejavnik poslovanja podjetja Alpmetal & CO. Alpmetal & CO spodbuja svoje dobavitelje in jim priporoča, da:

 • stalno izboljšujejo svoje izdelke in/ali storitve za izboljšanje kakovosti, zmanjšanje stroškov in omilitev vplivov izdelkov na okolje;
 • vzdržujejo točne evidence o svoji dobavni verigi;
 • ugotavljajo, postavljajo cilje in izvajajo akcijske načrte za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih vode, odpadnih voda, energije, izpustov toplogrednih plinov, odpadkov in embalaže;
 • si prizadevajo za zmanjšanje svojega okoljskega vpliva, za stalne izboljšave na področju trajnosti in za podpiranje doseganja ciljev trajnostnega programa podjetja Alpmetal & CO;
 • pridobivajo surovine iz trajnostnih virov, kjer je to skladno s potrebami proizvodnih postopkov podjetja Alpmetal & CO.

Odgovornost in skladnost

Alpmetal & CO svojim dobaviteljem priporoča, da uvedejo ustrezne ukrepe, sisteme vodenja, postopke in kadre za izpolnjevanje pričakovanj tega kodeksa za dobavitelje. Alpmetal & CO od svojih dobaviteljev pričakuje, da bodo svojim zaposlenim učinkovito posredovali informacije o standardih, katere želijo dobavitelji izpolnjevati, ter o ustreznih zakonih, uredbah in zaščitah.

Alpmetal & CO si pridržuje pravico do zahtevanja dokazil o skladnosti s tem kodeksom za dobavitelje (ali enakovrednimi določili dobaviteljevega kodeksa ravnanja).Če dobavitelj ravna neskladno, si podjetje Alpmetal & CO pridržuje pravico do pregleda neskladnosti z dobaviteljem in od dobavitelja zahteva, da sprejme korektivne ukrepe za vzpostavitev skladnosti.


Zagotovitev načel trajnostnega razvoja v naši dobavni verigi je za nas pomembna. Dobavitelji so del naše dobavne verige, zato od njih pričakujemo, da delujejo v skladu s Kodeks ravnanja za dobavitelje.

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka